Gratis levering voor grote orders > 2.000 (gebruikte) banden Professionele montage Specialist in agribanden 50 jaar ervaring
Home » Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities/algemeen

a) In de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO wordt verstaan onder:
– VACO-leverancier: iedere door Vereniging VACO erkende onderneming die in aanbiedingen en overeenkomsten
naar de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO verwijst en deze op haar transacties van toepassing laat
zijn;
– afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie de VACO-leverancier een aanbieding richt of die aan de
VACO-leverancier opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.
b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen een VACOleverancier
en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van
diensten door de VACO-leverancier.
c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen.

Artikel 2 – Offerte, overeenkomst

a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de VACO-leverancier zijn vrijblijvend.
b) Door de VACO-leverancier gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van de VACOleverancier,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen welke
van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten
van verpakkingen e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door de VACO-leverancier apart in
rekening gebracht.
c) Behoudens bij koop tegen kontante betaling, komt een overeenkomst tussen de VACO-leverancier en een afnemer
tot stand nadat de VACO-leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering
maakt.
d) Prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersen kunnen
in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst
prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging
het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie
maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet.
e) Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven
geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 – Levering en levertijd

a) Door de VACO-leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in
de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij
overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer de VACO-leverancier schriftelijk, met aangetekend
schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen de VACOleverancier
alsnog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen.
Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
b) Zodra zaken bij de VACO-leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening
voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend.
c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door de VACO-leverancier is opgegeven, te accepteren.
De VACO-leverancier kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden
ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.

Artikel 4 – Overmacht

a) Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop de VACO-leverancier
geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie
bij toeleveranciers of andere derden waarvan de VACO-leverancier afhankelijk is, maatregelen van overheidswege,
algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen.
b) De VACO-leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat de VACO-leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
c) In geval van blijvende overmacht is de VACO-leverancier gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden
te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.
d) Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de VACOleverancier
zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht.
Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met
inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.
e) Heeft de VACO-leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of
kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de VACO-leverancier het reeds geleverde deel
afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als
het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5 – Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan
vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt, draagt dit
risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op
voldoende wijze te verzekeren.
b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten
tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam
en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c) Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend
eigendom van de VACO-leverancier totdat alle vorderingen die de VACO-leverancier op de afnemer heeft of zal
krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat
betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan de VACO-leverancier
verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd.
d) De VACO-leverancier kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de
door hem geleverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer de VACO-leverancier vrije toegang tot de geleverde
zaken verleent.
e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden
of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van de VACO-leverancier in de
normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden.
f) Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van de VACO-leverancier worden
geacht afkomstig te zijn van de VACO-leverancier, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig
zijn (behoudens tegenbewijs).
g) Totdat de afnemer aan de VACO-leverancier alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft
voldaan, kan de VACO-leverancier zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen,
tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6 – Betaling

a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien
partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen
kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn is een fatale
termijn.
b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen strekken in de eerste
plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom
en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste
opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.
c) Blijft de afnemer in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de afnemer over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan
een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht
zijn, is de afnemer deze wettelijke rente verschuldigd.
d) Is de afnemer in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door de VACO-leverancier
redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de afnemer aantoont dat
de VACO-leverancier minder schade lijdt.
e) Indien de VACO-leverancier de afnemer in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving
van de overeenkomst aanspreekt, dan is de afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure
daadwerkelijk door de VACO-leverancier gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en
griffierechten, te betalen indien de VACO-leverancier geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 7 – Conformiteit

a) De VACO-leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. De afnemer is gehouden terstond na levering te onderzoeken of de VACO-leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en de VACO-leverancier binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen
na aflevering, schriftelijk te berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien
melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het
moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.
b) Klachten geven de afnemer niet het recht om de betaling op te schorten.
c) Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 7 sub a, stelt de afnemer de VACO-leverancier in de gelegenheid
onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan de
VACO-leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
d) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is
gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren. Indien de afnemer bij
aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent de
hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten
in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
e) De VACO-leverancier staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de
hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien:
– de afnemer door de VACO-leverancier of diens leverancier gegeven aanwijzingen of voorschriften niet heeft
opgevolgd;
– sprake is van een ander dan normaal gebruik;
– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;
– montage, reparatie of wijziging van de zaak in opdracht van de afnemer door derden plaatsvindt;
– een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaalt;
– de afnemer materialen of zaken ter bewerking aan de VACO-leverancier verstrekt;
– materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.
f ) Indien de VACO-leverancier op grond van artikel 7c of 7e zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom.
Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is de VACO-leverancier gerechtigd de afnemer
een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer
of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de
normale levensduur.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

a) De totale aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is beperkt tot herstel, vervanging of ongedaanmaking van
de overeenkomst. De VACO-leverancier is niet tot verdere vergoeding gehouden (geen vergoeding gevolgschade).
Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen.
b) De VACO-leverancier, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade
aan personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in door
de VACO-leverancier geleverde zaken en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
c) De afnemer vrijwaart de VACO-leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de
geleverde zaken of verrichte diensten.
d) De aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane
uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval
geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de VACO-leverancier beperkt tot de
factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.
e) De VACO-leverancier zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroorzaakt door een gebrek aan de geleverde
zaak, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent
of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is de VACO-leverancier niet (meer) tot deze opgave in staat,
of heeft zij de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is de VACO-leverancier niet verder aansprakelijk
dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in artikel 8 sub a is gehouden.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

a) De VACO-leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden
zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:
– de afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is nagekomen;
– na het sluiten van de overeenkomst de VACO-leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer niet, niet
tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
– de afnemer verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en
deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van de VACO-leverancier onvoldoende is;
– zich zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door afnemer onmogelijk
is, zoals bij insolventie van de afnemer, althans zodanige onvoorziene omstandigheden dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen gevergd kan worden.
b) Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt de
VACO-leverancier haar aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

a) Alle met de VACO-leverancier gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid
van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met de VACO-leverancier dienen te worden voorgelegd aan de
Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin de VACO-leverancier statutair gevestigd is, tenzij wettelijke
regels zulks niet toestaan.